Yahudiler Neden İnsanlığa Düşman ?

Bu sorunun cevabı talmut yasalarında gizlidir. Yahûdîler, yazılı Tevrât’ın yanında ayrıca Allâh tarafından Hazret-i Mûsâ’ya indirilmiş sözlü bir vahiy bulunduğunu söylerler ki o da Talmut’tur.

Yahûdîler, Talmut’u Tevrât’la aynı değerde tutar ve onu kabûl etmeyeni gerçek yahûdî saymazlar.

Talmut, Hazret-i Mûsâ’nın Tevrât’ı açıklayıcı îzahlarını ihtivâ eden bir Tevrât tefsîridir. Başlangıçta bu tefsirler, şifâhî olarak devâm etti. Sonraları kaleme alınarak yazıya aktarıldı. Buna “Mişna” dendi. Mişna, dînî emirlerin tatbîki husûsundaki açıklamaları ihtivâ etmekteydi. Filistin ve Bâbil’de bulunan yahûdî dînî mekteplerinde Mişna üzerinde çalışmalar yapıldı. Netîcede Talmut teşekkül etti. Bugün, Kudüs ve Bâbil Talmut’u olmak üzere iki Talmut bulunmaktadır. Bunlar, M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda tedvîn edildi.

Mişna, tekrar; Talmut ise tâlîm (bilgi verme) demektir. Bu noktada Talmut, Tevrât’taki hükümlerin açıklamalarını ihtivâ eden tefsîr ve içtihâdlar külliyâtıdır. Çünkü Tevrât’taki hükümler umûmîdir. Meselâ Tanrı:

“Yedinci yılda tarlanı ekmeyeceksin!” der.

“Cumartesi günü iş yapmayacaksın!” der.

Fakat bunların tafsîlâtını vermez. Tafsîlâtı Talmut verir.

Ancak Talmut’un meydana geliş şekli dikkate alındığında, beşerî temâyüllerin ilâhî ifâdelerden daha çok ortaya çıktığı apaçık müşâhede edilir.

Talmut’un hâkim fikri, yahûdîlerin üstün ırk olduğu iddiâsıdır. “On emir”, sâdece yahûdîler arasında geçerli olup yahûdî olmayanlar için bir mânâ ve mükellefiyet ifâde etmez.

Hâsılı, yahûdî kutsal kitaplarındaki hâkim unsur, Tanrı’nın seçilmiş kavim olan İsrâîloğulları’nı esas almasıdır. Dolayısıyla Eski Ahid’de tarihî anlatım, verilmesi gereken mesajın önüne geçmiştir. Teferruatlı hâdiseler, sıkıcı ve uzun soy kütükleri, bunun en bâriz örneklerindendir. Yahûdî kutsal kitâbı, tek cümleyle; bir İsrâîloğulları târihi ve onların Tanrı ile olan münâsebetlerinin hikâyesidir. Bu yönüyle Yahûdîlik, bütün insanlığı saâdete götürmekten mahrûm bir kavim dînidir ve cihanşümûl bir din olmaktan uzaktır.

 

Talmut Yasaları
Şeytan’ın Ayetleri / Gizlenen Talmud Yasaları Baba Kama.. Kethuboth… Yebomoth… Sanhedrin

Kethuboth 111b:
Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri ÜREMEKTİR! Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler hayvandan daha aşağıdır. O GÜN geldiği zaman kendileri için kazılmış olan yerlere indirilip ebediyen yeraltında yaşayacaklardır..

Baba Kama 11a:
Gayri Yahudi’nin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çarptırılmalı.. (Yani gayri Yahudi’yi soymak kutsaldır.)

Sanhedrin 57a:
Eğer bir gayri Yahudi, bir Yahudi’nin malını çalar, gasp eder veyakadınını kaçırırsa derhal iade etmek mecburiyetindedir.
Fakat aynı işler bir Yahudi tarafından yapılırsa aldığı malları ve kadını yanında tutabilir..

Kethuboth 111a:
Yeryüzünde bütün memleketler İSRAİL TOPRAĞI yanında aşağılık kalır…

Talut yasaları tetkik edildiğinde anlaşılacaktır ki dünya üzerindeki yahudi oyunları şeytani kan bağı ve gizli örgütlerle devam ettirilmekte ve en ince ayrıntısına kadar düşünülüp insanlık üzerinde en kötü emeller gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu örgütlerin çalışmalarının temeldeki amacı bugün Filistinlileri birbirinden ayıran israil duvarları gibi dünya üzerinde şuursuzlaştırılmış ve yahudilere hizmet etmekle mesul olan insan sürüleri ile yahudileri birbirinden ayırmaktır.

 

 

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi-2 Erkam Yayınları, Hakan Yılmaz Çebi-EMRE YAYINLARI, Robin De Ruiter, 13 Şeytani Kan Bağı.

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.